Güvenlik ve Gizlilik Politikası

YÜKSEL JANT LASTİK GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ

www.yukseljantlastik.com, bundan sonra platform olarak anılacaktır Yüksel Jant LAstik'e aittir (bundan sonra YÜKSEL JANT olarak anılacaktır) ve kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği için YÜKSEL JANT’nin benimsediği ilkeler, işbu gizlilik politikasında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, YÜKSEL JANT tarafından sunulan hizmetlerden faydalandığında; bu gizlilik sözleşmesindeki esasları okuduğunu, kişisel verilerin gizliliği ve bütünlüğü ile ilgili konularda aydınlatıldığını, işbu gizlilik prosedürünün ihlali durumunda hukuki ve cezai sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

YÜKSEL JANT vasıtasıyla sunulan hizmetlerden yararlanan kullanıcıdan elde edilen bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "YÜKSEL JANT GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ "nde belirtilen şartlara tabidir. Kullanıcı, YÜKSEL JANT’a ait bir platformu ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası ve Kişisel Veri Korunması Bildirimi“nde belirtilen şartları kabul etmektedir.

YÜKSEL JANT, kullanıcılar tarafından sağlanan gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı taahhüt eder. Bu konuda gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt eder.

 


TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE ELDE EDİLME YÖNTEMİ

İşbu gizlilik politikası kapsamında düzenlenen koşullar kapsamında aşağıdaki bilgiler, ‘Kişisel Veri’ olarak tanımlanmıştır. Kullanıcılar, üyelik girişi esnasında dijital ortamda yukseljantlastik.com’a aşağıdaki verileri sağlar. 

Kişisel veriler, Kullanıcının YÜKSEL JANT platformuna üyeliği ile açık rızası alınarak; sosyal medya üzerinde gerçekleştirilmiş aksiyonlar ve YÜKSEL JANT platformu üzerinde gerçekleştirdiği dolaşma hareketleri çerez aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kullanıcı, kayıt sırasında paylaşmış olduğu bilgileri, dileği zaman güncelleme, değiştirme ve silme hakkına sahiptir.

Kişisel verileri YÜKSEL JANT platformları üzerinde kullanıcının açık rızası dahilinde kişisel olarak veya çerezler üzerinden anonim olarak toplanmaktadır; 

 • İsim, soyisim, rumuz, yaş, cinsiyet, telefon, e-posta adresi ve kullanıcının diğer iletişim bilgileri
 • Kullanıcının gezinti tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretçileri-bilgileri, IP no-adresi, konum, işletim sistemi, sisteme giriş, görüntülenme süresi, beacon bilgisi)
 • Kullanıcının kişisel ilgi alanlarına ilişkin bilgileri, alışveriş tercihleri, demografik bilgileri
 • Sosyal medya mecralarında ve diğer mecralarda oluşan YÜKSEL JANT ile ilgili yorum, görüş ve yazılar, 


VERİLERİN KULLANIM AMACI

YÜKSEL JANT, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kullanıcıların kişisel bilgilerini kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Toplanılan bilgilerin kullanım amacı aşağıdaki şekilde detaylandırılmıştır;

 • Kullanıcının kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
 • Kullanıcıya doğru öneriler sunma ve alışveriş deneyimini zenginleştirme ve kişiselleştirme
 • Sosyal medya mecralarında ve diğer mecralarda soru, görüş ve önerilerin değerlendirilebilmesi, müşteri memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi,
 • Veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde hukuka uygun olarak bunları işin uzmanı üçüncü kişilerle paylaşma,
 • Platforma dahil olan satıcıların YÜKSEL JANT üzerinden kullanıcı ile iletişime geçebilmesi ve kullanıcılara reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmesine olanak tanıma,
 • Doğrudan pazarlama, yeniden pazarlama ve üçüncü taraf pazarlama platformlarında pazarlama faaliyetini gerçekleştirebilme,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerini gözeterek sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemelerle ilgili müşterileri ile iletişime geçme, gerekli bilgilendirmeleri yapabilme,
 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan YÜKSEL JANT'nin haklarını kullanabilmesi


Yukarıda sayılanlar dışında başka amaçlar için kullanıcı verilerinin işlenmesi yasal çerçevede ve/veya "YÜKSEL JANT GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ"nde belirtilen kapsama dahil olarak gerçekleşmektedir.

 


ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez, ziyaret edilen bir web sitesi tarafından kullanıcının bilgisayarında depolanan bilgilerdir. Çerezlerin kullanım amacı; kullanıcının yaptığı tercihleri hatırlamak, platformun performansını arttırmak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımını kişiselleştirmektir.

Bu kullanım parola kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama oturumunu sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyarette birden fazla kez parola girilmesine gerek duymayan çerezleri ve web sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerde kullanıcıyı hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

YÜKSEL JANTkendi platformunda yarattığı çerezlere ek olarak Google, Facebook gibi üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve tercihlere uygun reklam faaliyetlerinde bulunmak için de çerez kullanmaktadır.

Çerez kullanımı, kullanıcının tarayıcısının ayarlar kısmından kapatılabilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.


İZİNLİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ

Kullanıcı, işbu "YÜKSEL JANT GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ" ve İletişim İzni’ni kabul etmekle; YÜKSEL JANT ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğu kişisel verilerin, kullanıcıya çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kullanıcıya özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktadır. 

Bunun yanında, bu bilgiler sadece kullanıcıya sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla; YÜKSEL JANT’nin sözleşme ilişkisi içinde olduğu, veri koruması ve güvenliği konusunda YÜKSEL JANT ile hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. 

Kullanıcının üyeliğin ayarlar kısmından iletişim izinlerini değiştirme veya kaldırma hakkı; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile güvenceye alınmıştır. 


KİŞİSEL VERİLERİN DEPOLANMASI VE KORUNMASI

Elde edilen kişisel veriler, yurtiçi veya yurtdışında YÜKSEL JANT’nin çalıştığı hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde veriler aktarılabilir, depolanabilir, işlenebilir. 

Kişisel Veriler Kanunu uyarınca, elde edilen kişisel veriler YÜKSEL JANT tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir. Kişisel veriler, aşağıdaki hallerde ilgili kişinin rızası olmaksızın da işlenebilir. 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kullanıcılar tarafından verilen/edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler; bilgi ve işlemin mahiyetine göre YÜKSEL JANT sistemleri ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

YÜKSEL JANT platformu kullanımlarında (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları YÜKSEL JANT’den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak kullanıcı – satıcı arasında gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı “numarası” ve "şifresi" gibi bilgiler YÜKSEL JANT tarafından görülmez ve kaydedilmez.

YÜKSEL JANT platformuna üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, varsa kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

aradığın firma rehberi